כג

כג מותר ליקח חוט אחד ארוך וכופלו לארבעה ותוחבה בכנף וכופלם והרי הם ח'צז ואח"כ פוסק ראשי החוטין ונעשים ח' חוטין ואם שכח ולא פסק ראשי החוטין עד שכרך אפילו חוליא אחת ואחר שכרך החוליא קשר אפילו קשר אחד פסולצח כיון דמן התורה די בחוליא אחת וקשר אחדצט שהרי נאמר סתםק גדילים תעשה ולא (נתפרט) [נתפרש] בכתוב מנין הגדילים א"כ כבר נעשו הציצית בפסול שהרי כשכרך החוליא וקשר הקשר לא הי' ד' חוטין שלמים אלא חוט אחד כפול לח' ולכן אפילו אם יפסוק אח"כ את ראשי החוטין אין מועיל כלום כיון שגוף הציצית כבר נעשו בפסול והתורה אמרה תעשה ולא מן העשוי כבר בפסולקא אבל אם פסק ראשי החוטין תיכף אחר שכרך חוליא אחת קודם שקשר אפילו קשר אחד אחר החוליאקב וכל שכן אם פסק אותם תיכף אחר הקשר הראשון קודם שהתחיל לכרוך את החוליא כשרקג כיון שלא נעשו עדיין כל הכשר ציצית הכתוב בתורה בפסול קודם שפסק ראשי החוטין אין לפוסלן משום תעשה ולא מן העשוי כבר בפסול ומכל מקום לכתחלה טוב לפסוק ראשי החוטין קודם שיתחוב את הציצית בנקבקד בכדי שלא יעשה שום עשייה מהציצית בפסול:


צז) טור ושו"ע סעיף יג ומ"א ס"ק יח וט"ז ס"ק יד. סוכה יא, א. רש"י שם ד"ה תלאן.

צח) שו"ע ולבוש שם. ט"ז שם ומ"א ס"ק יט. וראה סמ"ק סי' לא.

צט) כדלקמן סעיף כה וסעיף לב. ועי' לעיל סי' י סי"א.

ק) ראה לבוש סעיף ד.

קא) כדלעיל סי' י ס"י וש"נ.

קב) ט"ז ומ"א שם.

קג) טור.

קד) סמ"ק סי' לא. שו"ע סעיף יב. מ"א ס"ק יח וט"ז שם. לבוש סעיף יד.