כה

כה כתובקז בתורהקח גדילים תעשה לך יכול יעשנה כולו גדיל תלמוד לומר ועשו להם ציציתקט וציצית הם חוטין נפרדיןקי כמו שנתבאר בסי' ח'קיא הא כיצדקיב שיהא גדיל יוצא מהכנף וציצית יוצא מהגדיל ואין לגדיל שיעור מן התורה לכןקיג בין שכרך רוב אורך הציצית בין שלא כרך אלא חוליא אחת כשרקיד ובלבד שיעשה בסוף הכריכה קשרקטו משום דהכריכה אינה מתקיימת בלא קשר לאחריה ונמצא שאין כאן גדיל:


קז) ספרי פרשת שלח (פיסקא קטו). הובא בתוס' מנחות לט, ב ד"ה או גדיל או פתיל.

קח) דברים כב, יב.

קט) במדבר טו, לח.

קי) לבוש סעיף יד. טור סי' ח.

קיא) סעיף יב.

קיב) ספרי שם.

קיג) ב"י.

קיד) רב מנחות לט, א. רמב"ם הל' ציצית פ"א ה"ח וה"ט. טור. מ"א ס"ק כ.

קטו) נימוקי יוסף הלכות ציצית (ד"ה כשרה). הובא בב"י. מ"א ס"ק יט.