כז

כז בזמן שהיה תכלתקיז תקנו חכמיםקיח שלא לפחות מלכרוך ז' חוליות כנגד ז' רקיעים שהתכלת דומה לרקיע וכן תיקנוקיט לעשות קשר בסוף כל חוליא וחוליא שיהא היכר בין חוליא לחוליאקכ ועכשיו שאין לנו תכלת אין אנו צריכין לדקדק במנין החוליות ולא במנין הקשרים שבין החוליותקכא ומכל מקום המנהג פשוט בכל ישראל משנים קדמוניותקכב לעשות ה' קשרים משום שנאמרקכג וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה' וכל המצות הם תרי"ג וציצית בגימטריא ת"ר וח' חוטין וה' קשרים עולה תרי"ג:


קיז) האשכול הלכות ציצית. סמ"ג מ"ע כו. סמ"ק סי' לא. טור. וראה רמב"ם הל' ציצית פ"א ה"ח.

קיח) מנחות לט, א. ורש"י ותוס' שם. האשכול שם. לבוש סעיף יד. וראה רמב"ם הל' ציצית פ"ב ה"א.

קיט) רבא מנחות לח, ב.

קכ) רא"ש הלכות ציצית סי' טו.

קכא) רמב"ם שם ה"ט. בעל העיטור הלכות ציצית שער ראשון ח"ב. סמ"ג שם. רא"ש שם. טור.

קכב) רש"י מנחות לט, א ד"ה מין כנף ושם מג, ב ד"ה שקולה מצוה זו. תוס' שם לט, א ד"ה לא יפחות.

קכג) במדבר טו, לט. וטעם נוסף נתבאר לקמן סי' כד ס"א.