כח

כח נהגו לעשות ד' אוירים בין הה' קשריםקכד ולכרוך בכל אויר קצת כריכות כיצד לוקח ד' חוטין מצד אחד של הכנף וד' מצד השני וקושרםקכה זה על [גבי] זה ב' פעמים כי האחד לא יתקיים ואינו חשוב קשר כללקכו ואח"כ יכרך בחוט הארוך סביב הז' חוטין קצת כריכות וחוזר וקושר ב' פעמים זה על גבי זה וחוזר וכורך וכן יעשה עד שישלים ה' קשרים כפולים וד' אוירים בינתיים מלאים כריכות ואין שיעור למנין הכריכות שבכל אוירקכז אלא יעשה כמו שירצה:


קכד) רא"ש שם.

קכה) רא"ש סדר עשיית הציצית. שו"ע סעיף יד.

קכו) כדלקמן סי' שיז ס"ג וש"נ.

קכז) רמב"ם הל' ציצית פ"א ה"ב. שו"ע שם.