כט

כט נוי ציציתקכח שיהיה שליש אורך החוטין דהיינו ד' גודליןקכט גדיל וב' שלישין ענף ואפילו האריך הציצית יותר מי"ב גודליןקל צריך שיהיה שליש האורך גדיל והקשרים והכריכות ביחד הם נקראים גדיל בכל מקוםקלא ובין הכל לא יהיה אלא שליש אורך החוטין דהיינו ד' גודלין וברעיא מהימנאקלב כתוב שיהיה בין קשר לקשר כמלא רוחב אגודל לבד מהקשריםקלג:


קכח) גמרא (ורש"י) מנחות לט, א. וראה רמב"ם שם ה"ח וה"ט.

קכט) תוס' מנחות מא, ב ד"ה וב"ש. וראה לעיל סעיף ה.

קל) רמ"א סעיף יד. וכ"ה בסדור ד"ה אם הציצית.

קלא) רא"ש הלכות ציצית סי' טו. שו"ע סעיף יד. מ"א ס"ק כא.

קלב) פרשת פנחס רכח, ב.

קלג) ממשמעות המ"א שם. ועי' לחם שלמה חאו"ח סי' ט.