ל

ל נוהגים לכרוך באויר הראשון ז' כריכות ובשני ח' ובג' י"א וברביעי י"ג כריכותקלד שעולים כולם למספר ל"ט כמנין הוי"ה אח"ד ולפי שנוי הוא לציצית שיהיה אורך כל חוליות בשוהקלה לכן באויר הראשון שהכריכות הם מועטים ירחיקם זו מזו ובאויר השני יקרבם זו לזו מעט ובשלישי יקרבם יותר וברביעי יותר עד שיהיה מדה אחת לכולם:


קלד) ים של שלמה פ"ק דיבמות סי' ג בשם ראב"ן. מטה משה עמוד העבודה סי' יב. של"ה ריש מסכת חולין. לבוש סעיף יד. שער הכוונות ענין הציצית דרוש ו. הובא בט"ז ס"ק טז ובמ"א ס"ק כב.

קלה) מ"א ס"ק כא. רא"ש הל' ציצית סי' טו ולחם חמודות ס"ק מח.