לא

לא יש נוהגין לכרוך הכריכות שבכל אויר חוליות חוליותקלו דהיינו לאחר שכרך ג' כריכות הראשונות ירחיק מעט ויחזור ויכרוך ג' פעמים באותו אויר עצמו ואח"כ יכרוך א' מאויר הראשון ויצרף לזה ב' מאויר השני וירחיק מעט ויכרוך עוד ג' פעמים וכן יעשה עד כלות הל"ט כריכות בי"ג חוליות קטנות וכן היו עושין בזמן שהיה תכלתקלז:


קלו) מ"א ס"ק כב בשם כתבים (פרי עץ חיים (מהדורת קארעץ תקמ"ד) שער הציצית ריש פרק א). זח"ג רכח, ב. תקוני זהר תיקון יח (הובא ביסוד ושרש העבודה שער השני פ"ח). וכ"ה מנהג חב"ד (ס' המנהגים - חב"ד ע' 3). וראה גם אג"ק חי"א ע' שסב.

קלז) רמב"ם הל' ציצית פ"א ה"ז.