לב

לב כל השיעורים שביארנו במנין החוליות או הכריכות או הקשרים אינן אלא לכתחלהקלח אבל בדיעבד שכבר גמר עשיית הציציתקלט או בשעת הדחק כגון בערב שבת עם חשיכה שאין לו פנאי העמידו דבריהם על דין תורה ודי בחוליא א' ובקשר אחדקמ ויכול לברך עליהם:


קלח) ב"י  בשם מהר"י אבוהב. מ"א ס"ק יט.

קלט) עי' דברי נחמי' סב, א.

קמ) מ"א שם. וראה גם לעיל סכ"ג.