לג

לג יש נוהגין לקשור בסוף כל חוט מהח' חוטין קשר אחד שלא יתפרקו משזירתןקמא ויש שאינן נוהגין כןקמב מפני שאינם רוצים להוסיף על ה' קשרים מטעם שנתבאר למעלהקמג ובפרט אם החוטין שזורין יפה דלא שכיח כלל שיתפרקו:


קמא) נימוקי יוסף הלכות ציצית. שו"ע סעיף יד.

קמב) לבוש סוף סעיף יד. מ"א ס"ק כג. וראה לקמן סי' רסג ס"א.

קמג) סעיף כז.