לד

לד כשתולה הציצית בבגדקמד צריך לדקדק שיתלה בענין שיהיה הגדיל התלוי נוגע ומכה בכנף הבגדקמה ולא יהיה תלוי כלפי קרקע שנאמרקמו על כנפי בגדיהםקמז ולכן ב' ציצית התחתונות יהיו תלוים לאורך הבגדקמח דכשיעטף בו ויהיה אורך הטלית סביב רוחב גופו יהיו הציצית נוגעים ומכים על הקרןקמט אבל אם היתה תליית הגדיל על רוחב הבגד אם כן כשיעטף את קומתו מראשו עד רגליו ברוחב הבגד יהיה הגדיל תלוי כלפי הקרקע ולא יהיה תולה ונוגע ומכה על הכנף ובב' ציצית העליונים פעמים צריך שיהיה הגדיל תלוי לאורך הבגד ולפעמים לרחבוקנ והכל לפי עטיפתו רק יזהר שלא יהיה הגדיל תלוי כלפי הקרקע אלא נוגע ומכה על הקרן:


קמד) שו"ע סעיף טו. וכ"ה בסדור ד"ה רק שבטלית (בהגה"ה) וד"ה ברם. ועי' תהלה לדוד סקי"א.

קמה) רש"י מנחות מב, א ד"ה שתהא נוטפת על הקרן.

קמו) במדבר טו, לח.

קמז) מנחות מב, א.

קמח) ממשמעות הב"י בשם הגהות מיימון פ"א מהל' ציצית אות ב.

קמט) מ"א ס"ק טז.

קנ) ב"י שם מהג"מ שם בשם מהר"ם. ומבואר בסדור ד"ה ברם ואילך.