לה

לה י"א שאין לעשות הציצית בבגד כמו שאנו עושים אלא יעשה ב' נקבים בבגד ויטיל הציצית בנקב האחד ויוציאם דרך נקב הב'קנא ואין הלכה כי"א אלוקנב והבא להחמיר על עצמו ולעשות כדבריהם לא יעשה כן אלא בטלית קטן כדי שלא יהיה נראה לכלקנג ומתחזי כיוהראקנד:


קנא) בעל העיטור הלכות ציצית שער הראשון ח"ג. הובא בב"י. מ"א ס"ק יג.

קנב) ב"י שם. מ"א שם.

קנג) ובכת"י "בטלית קטן שמתחת למדיו כדי כו'". וראה לעיל סי' ח סי"ח וש"נ.

קנד) ב"ח. הובא במ"א שם. וראה שער הכוונות ענין הציצית דרוש ו. פרי עץ חיים שער הציצית פרק א. וכ"ה בסדור ד"ה ובטלית קטן, ושם "ויש מדקדקין לעשות הנקבים באלכסון קצת".