ה

ה ד' חוטי הציצית צריך ליתנם לטלית ולכפלם כדי שיהיו ח' חוטיןכה שנאמר פתיל תכלת שיהיה כפולכו כעין פתילה ולאחר שכפלן צריך שיהיה בכל חוט מהח' חוטין אורך י"ב גודליןכז ומודדין במקום הרחב שבגודלכח:


כה) מנחות מב, א. תוס' מנחות לח, א סוף ד"ה התכלת. שו"ע סעיף יב.

כו) לבוש סעיף ד. וראה תוס' שם.

כז) תוס' מנחות מא, ב ד"ה בית שמאי הב'. רא"ש הל' ציצית סי' יב. טור ושו"ע סעיף ד.

כח) מ"א ס"ק ה. ט"ז ס"ק ח.