ז

ז אלו הי"ב גודלין מודדין לאחר שעשה כל הכריכות והקשריםל ומתחילין למדוד אותן משפת הכנף אבל כל מה שמונח על הכנף אין למדוד בכלל החשבון ולכן צריך שיהיה אורך כל חוט מהד' חוטין שלשים גודליןלא דכשיכפלם יהיה כל חוט מהח' חוטין ט"ו גודלין ב' גודלין מנקב הטלית שבו תוחבין הציצית עד שפת הכנף דהיינו שיעור קשר אגודל שיתבאר לקמן בסימן זהלב וגודל א' להקשריםלג וי"ב גודלין יהיו תלוין להכשר הציצית:


ל) רמ"א סעיף ד. ב"י. וכ"ה בסדור ד"ה רק שבטלית. וראה יד שאול.

לא) ראה לבוש סעיף ד.

לב) סעיף טז.

לג) ראה ארחות חיים הל' ציצית סי' יג. ב"י בשם מהר"י אבוהב.