ח

ח אחד מהחוטין יהיה יותר ארוךלד כדי שיכרוך בו את הגדיל כמו שיתבאר בסי' זה לקמןלה ואם אין לו חוט א' ארוך כל כךלו שיוכל לכרוך בו כל הכריכות יכול לכרוך קצת כריכות בחוט זה וקצת כריכות בחוט אחר כי כן בזמן שהיה תכלת מצוי היו כורכין קצת כריכות בתכלת וקצתם בחוטי הלבן:


לד) רא"ש הל' ציצית סי' יב. טור ושו"ע סעיף ד.

לה) סעיף כח.

לו) מ"א ס"ק ז.