יב דברים הפוסלים בציצית ובו ז' סעיפים:

א

א אע"פ שכבר ביארנוא שבשעת הטלת הציצית בבגד יהיה אורך כל חוט מהח' חוטין י"ב גודלין מכל מקום אם לאחר שהטיל הציצית נפסקו כל הח' חוטיןב ולא נשתייר מכל חוט וחוט מד' חוטין הארוכין אלא כדי לעשות בו עניבה על כל חוט וחוט משאר חוטין הפסוקין מד' חוטין הארוכים על כל אחד ואחד בפני עצמוג דהיינו אם נפסקו כל הח' חוטין צריך להיות בחוט הנפסק מד' חוטין הארוכים ג' פעמים כדי עניבה על חוט אחדד ואפילו אם לא נפסקו אלא ז' חוטיןה צריך להיות בחוט הנפסק מד' חוטין הארוכים ג' פעמים כדי עניבה על חוט [אחד] ואם יש בו כשיעור הזה כשר ויש אומריםו שאפילו לא נשתייר בכל חוטים הפסוקים מד' חוטין הארוכים אלא כדי שיוכל לעשות מכל חוטין הפסוקים מד' חוטין הארוכים עניבה א' מכולם יחד כשר ויש להחמיר כסברא הראשונהז:


א) לעיל סי' יא סעיף ה.

ב) מנחות לח, ב שו"ע סעיף א.

ג) מ"א ס"ק ב בפי' המרדכי הלכות ציצית (רמז תתקלט). עיין במחצית השקל.

ד) ראה חקרי הלכות ח"ה ע' 30 ואילך.

ה) עי' קובץ יגדי"ת (נ.י.) ח"א ע' מב.

ו) שו"ע שם.

ז) מ"א שם. וראה יד שאול.