ה

ה כל מקום שצריך כדי עניבהכד ומחמת שהחוטין עבים אין יכול לענבן ואלו היו בינונים היה בהם כדי עניבהכה כשר כיון דאלו לא היו עבים כל כך היו כשריםכו מחמת שאז היה בהם כדי עניבה כ"ש שאין לפסלם עכשיו כשהם ג"כ עבים וניכרים יותר:


כד) גמרא מנחות לח, ב. שו"ע סעיף ב.

כה) רמ"א שם.

כו) גמרא שם (וראה רש"י שם ד"ה כל שכן).