יג דיני ציצית בשבת. ובו ט' סעיפים:

א

א ארבעת הציצית מצוה אחת הןא ולפיכך הן מעכבות זו את זו שכל זמן שאין בטלית כל הד' ציצית אינה מצוייצת כהלכתה והיוצא בה בשבת לרשות הרבים חייב חטאת לפי שהציצית התלוים בה אין בהם מצוה והרי הם כמשאוי ואע"פ שהן מחוברין לטלית אינן בטלים לגבי הטלית מפני שהם חשובים בעיניו ודעתו עליהם עד שישלים כל הד' ציציתב ואפילו נפסלו כל הד' ציצית ע"י פסיקת החוטין שלא נשתייר בהם כדי עניבה אעפ"כ אותן החוטין שנשתיירו שלמים שלא נפסקו עדיין הם חשובים בעיניו ודעתו להוסיף עליהם עוד חוטין אחרים ולכן אע"פ שמחוברים לטלית אינן בטלים לגבי הטלית והרי הם כמשאוי כיון שעכשיו הם פסולים אינן לא מנוי הטלית ולא מתשמישי הטלית שהרי אין לטלית צורך בהם כלל אבל אם נפסקו כל החוטין שבכל הד' ציצית ולא נשאר בהם אפילו חוט אחד ארוך שיהיה שלםג וקצת מהם נפסקו ולא נשתיירו בהם כדי עניבה בענין שכל הציצית הם פסולים ואין להם תקנה אלא הוא צריך לעשות ציצית אחרים תחתיהם לפיכך אין אלו חוטין הפסוקים חשובין בעיניו לכלום לכן בטלין הן לגבי הטלית ולפיכך מותר לצאת בהם אפילו לרשות הרבים אם היא טלית [שאולהד] שאינה חייבת בציצית דאם לא כן הרי אסור להתלבש בטלית שיש בו ד' כנפות בלא ציציתה כמ"ש סי' חו:


א) טור ושו"ע ולבוש סעיף א.

ב) רמב"ם הלכות שבת פי"ט ה"כ. ט"ז ס"ק א. וראה גם לקמן סי' שא סמ"ה.

ג) ט"ז שם.

ד) כ"ה בכת"י. וראה לקמן סי' יד ס"ד.

ה) אלי' זוטא ס"ק א.

ו) סעיף כח.