יג דיני ציצית בשבת. ובו ט' סעיפים:

ב

ב טלית שהיא מצוייצת כהלכתהז מותר לצאת בה לרשות הרבים אפילו בזמן הזה שאין לנו תכלת בין הטלית קטן בין הטלית גדול בין ביום בין בלילהח ואע"פ שלילה לאו זמן ציצית הוא מפני שהציצית הכשרים הם מנוי הבגד ותכשיטיו כמו האימרא וכיוצא בה לפיכך אין זה כמשאוי רק יזהר שלא תהא הטלית מונחת לו על כתפוט שלא כדרך לבישתה בחולי כמ"ש סי' ש"א סעיף ל[ה]יא עיין שם:


ז) טור ושו"ע סעיף ב. וראה גם לקמן סי' שא סמ"ה, ושם, דהיינו דוקא באיש ולא באשה. ועי' מחנה יוסף ע' קז ואילך.

ח) רמב"ם שם. מ"א ס"ק א. ט"ז סי' יח ס"ק א.

ט) רמ"א סעיף ב.

י) מ"א ס"ק ד.

יא) בכת"י "ס"ל", והיינו בשו"ע המחבר. בדפוס הראשון "סל"ח" (וצ"ל: סל"ה), והיינו בשוע"ר. ובדפוסים שלנו "סעיף כט", והיינו בשו"ע המחבר. פרטי הדינים בזה עי' לקמן שם סעיפים לה-לז ובקו"א שם סק"ח.