ד

ד אם נודע לו בשבתטו כשהוא עומד ברשות הרביםטז שהטלית שעליו הוא פסול מן התורה צריך לפשטו בין טלית קטן בין טלית גדול ואפילו ישאר עומד ערום בשוק שאין כבוד הבריות דוחה את לא תעשה שבתורהיז שנאמריח אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה' (ועיין בי"ד סי' ש"גיט והוא הדין כאן) אבל אם היה בחול אם הוא טלית קטן א"צ לפשטוכ ואע"פ שהוא מבטל מצות עשה של תורה במה שהוא לבוש ד' כנפות בלא ציצית מכל מקום כיון שהוא אינו עושה מעשה בידים אלא העשה היא נדחית ממילא גדול כבוד הבריות ודוחה את איסור של תורה בשב ואל תעשה ומכל מקום צריך למהר ולילך לביתו להפשיטו מעליוכא אפילו הוא עוסק בדבר מצוה כגון שהוא בבית הכנסת או בבית המדרש כיון שהוא איסור של תורה אבל בטלית גדול שלנוכב כיון שאין לובשין אותו לשם מלבוש אלא לשם מצוה א"כ אין גנאי בהפשטתו ולכן צריך לפשטו אפילו בשוק:


טו) משמעות השו"ע סעיף ג. פסקי ריא"ז הלכות ציצית אות ג.

טז) עי' העו"ב תשמה ע' 73.

יז) ברכות יט, ב.

יח) משלי כא, ל.

יט) סעיף א.

כ) מ"א ס"ק ח.

כא) מ"א שם.

כב) עי' ב"י. וראה מ"א ס"ק ז.