ו

ו במה דברים אמורים בחול כיון שהוא יכול להטיל ציצית בטליתוכה אם כן כשלובשו עובר על קום ועשה אבל בשבתכו כיון שאי[נו] יכול להטיל ציצית מחמת איסור שבת אין איסור מן התורה ללבוש טלית בלא ציצית שהרי לא אמרה תורהכז לא תלבש בגד בלא ציצית אלא לאחר שילבשנו מצות עשה להטיל בו ציצית וכיון שאינו יכול להטיל אינו עובר אלא דמכל מקום מדרבנן אסור ללובשוכח כיון שסופו לבטל מצות עשה וחכמים לא העמידו דבריהם במקום כבוד הבריות אפילו אין שם אלא גנאי קטן לכן אם הוא מתבייש [להתפלל] בלא טלית יכול ללובשו בלא ברכהכט:


כה) מרדכי הלכות ציצית (רמז תתקמד).

כו) רמ"א שם.

כז) מרדכי שם בשם הר"י. הובא בב"י. וראה שו"ת צ"צ חאהע"ז סי' צג אות ד. סי' קב אות ו.

כח) מ"א שם.

כט) רמ"א שם. וראה יד שאול.