ח

ח אם נודע לו בשבת כשהוא בכרמליתלא שאין איסורו אלא מדרבנן שהטלית שעליו פסול א"צ לפשטו דלא העמידו דבריהם במקום כבוד הבריות ואפילו בטליתות שלנו שאינם אלא לשם מצוהלב ואינם גנאי בהפשטתן מכל מקום כיון שאין כאן אלא איסור מדרבנן כמו שביארנו דמן התורה מותר להתלבש בטלית בלא ציצית בשבת וכיון שלא גזרו להפשיט את הטלית בכרמלית לא רצו לחלק בין טלית לטלית ואינו צריך לפשוט מעליו שום בגד בכרמליתלג:


לא) שו"ע סעיף ג. ראה לקמן סי' שיב ס"ד. וראה גם שם סי' שיא ס"ב וסי' שנה סי"א.

לב) ב"י. לבוש סעיף ג בהגהה. מ"א ס"ק ז.

לג) ראה חקרי הלכות ח"ט ע' 38.