ט

ט הרואה בחבירו שנפסלו לו ציציותיולד אם הוא במקום שיצטרך לפשטו מעליו לא יאמר לו עד שיבא לביתו דמשום כבוד הבריות לא יפרישנו מאיסור שוגגלה ומכל מקום צריך הוא לקרוא לו שיבא לביתו במהרה ושם יאמר לו שיפשיטנו מעליולו (א) וה"ה אם הוא במקום שאין צריך לפשטו מעליו רק בענין שצריך למהר ולילך לביתו לפשטו מעליו ועל דרך שנתבאר למעלה צריך הרואה לומר לו שילך לביתו במהרה ושם יפשיטנו מעליו:


לד) מ"א ס"ק ח.

לה) רמ"א בי"ד סי' שג סעיף א.

לו) מ"א שם, ממשמעות רמ"א יו"ד סי' שעב סעיף א. ועי' במחצית השקל.