טז שיעור טלית ובו ב' סעיפים:

א

א שיעור טלית שחייבת בציציתא שיערו חכמיםב אם היא גדולה כל כך שקטן שהגיע לכלל חינוך מצות ציצית דהיינו שהוא בן ט' שניםג שאז הוא מתהלך לבדו בשוק וטליתו עליו וא"צ לשמור טליתו שלא יאבד ממנוד ואם הוא מתכסה בה ראשו ורוב אורך גופו ורוב רחבוה וגדול בן י"ג שנים הלובשה אינו מתבייש לצאת בה באקראי לשוקו היא נקראת כסותז וחייבת בציצית ואסור להתלבש בה בלא ציצית אפילו בביתוח ואם אין הקטן בן ט' שנים מתכסה בה ראשו ורובוט אע"פ שהגדול בן י"ג שנים יוצא בה באקראי לשוק בטלה דעתו אצל כל אדםי מפני שאינה נקראת כסות כלליא ולכן היא פטורה מן הציצית וי"איב שאם הקטן בן ט' מתכסה בה ראשו ורובו אע"פ שאין גדול בן י"ג שנים יוצא בה באקראי לשוק היא נקראת כסות וחייבת בציצית והלכה כסברא הראשונהיג לכן צריך [ליזהר] שלא לעשות טלית קטן פחות מזה השיעור שנתבאר לפי הסברא הראשונה ואם רוצה להתלבש בטלית שהיא פחותה מזה השיעור יטיל בה ציצית כדי לחוש לסברא האחרונה אבל לא יברך עליהיד:


א) טור. שו"ע ולבוש. ובסדור ד"ה ורוחב הטלית: אמה של תורה כו' כל האורך שתי אמות לבד מבית הצואר כו' ובקטנים שהגיעו לחינוך כו' אפשר להקל כו' אמה על אמה בלבד. וכל השיעור הזה של הרוחב ואורך הטלית קטן צריך להיות כולו מופשט כו' ולא יתקפל כו' וגם נכון ליזהר כו' שיהיה החזה מכוסה כו'.

ב) מנחות מ, ב.

ג) מ"א ס"ק א. ובסדור ד"ה ובקטנים "דהיינו מבן שש שנים". וראה לקמן סי' יז ס"ד.

ד) ב"י.

ה) ב"י. לבוש.

ו) טור. עי' ט"ז ס"ק א.

ז) נימוקי יוסף הלכות ציצית. לבוש.

ח) ב"ח.

ט) מנחות מא,  א. טור ולבוש.

י) לבוש. מ"א ס"ק ב.

יא) נמוקי יוסף שם. לבוש.

יב) ב"י.

יג) ב"ח. מ"א ס"ק ב. ט"ז ס"ק א.

יד) מ"א ריש הסי' וס"ק ב. ט"ז שם.