טז שיעור טלית ובו ב' סעיפים:

ב

ב יזהרו לעשות בטליתות קטנים הכתפים רחביםטו דהיינו החתיכות המוטלות על הכתף כי היכי דלא ליתי אוירא דהאי גיסא ואוירא דהאי גיסא ולבטל ליה:


טו) שו"ת מהרי"ל החדשות סי' ד אות ד. מטה משה סימן ט. מ"א ריש הסימן. ובסדור השמיט הלכה זו, רק כ' שהשיעור הוא לבד מבית הצואר. עי' קצה"ש הוספות פו, א.