יז מי הם החייבים בציצית ובו ד' סעיפים:

א

א נשים ועבדים פטורים מציציתא אפילו מתלבשים בטלית שיש בה ד' כנפותב א"צ להטיל בה ציצית מפני שמצות ציצית היא מצות עשה שהזמן גרמאג שהרי כסות לילה פטורה מן הציציתד וכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים ועבדים פטורים ממנה שנאמרה בתפילין למען תהיה תורת ה' בפיך הוקשה כל התורה כולה לתפיליןו מה תפילין שהיא מצות עשה שהזמן גרמא שהרי שבת ויום טוב אינן זמן תפיליןז ונשים ועבדים פטורים מהם מטעם שיתבאר בסי' ל"חח אף כל מצות עשה שהזמן גרמא נשים ועבדים פטורים מהםט חוץ ממצות פרטיות שיתבאר בעז"הי:


א) מנחות מג, א. טור. שו"ע סעיף ב.

ב) ראה שו"ע סי' כד סעיף א.

ג) מנחות שם. שו"ע שם.

ד) מנחות שם. לבוש סעיף ב.

ה) שמות יג, ט.

ו) קידושין לה, א. וראה חקרי הלכות ח"ה ע' 50.

ז) ראה לקמן סי' לא סעיף א וש"נ.

ח) היינו כשיטת המכילתא ס"פ בא. ירושלמי ברכות פ"ג ה"ג (וכן הוא משמעות פשטות הסוגיא דקידושין שם), שבתפילין פטורים מטעם אחר. אמנם לקמן שם כתב שגם בתפילין פטורים מפני שהוא מ"ע שהז"ג (כהרא"ש הל' תפילין סי' כט ומשמעות הגמרא בברכות כ, ב). וראה הגש"פ עם לקוטי טעמים מנהגים וביאורים (הוצאת תנש"א ואילך ע' תרכ).

ט) ראה גם לקמן סי' תפט ס"ב (ספירת העומר). סי' תקפח ס"ו (שופר). סי' תרמ ס"א (סוכה).

י) כגון תפלה (סי' קו ס"ב). קידוש (לקמן סי' רעא ס"ה). ג' סעודות בשבת (סי' רצא ס"ח). הבדלה (סי' רצו סי"ט). אכילת מצה ואמירת ההגדה (סי' תעב סכ"ה). ולענין נשים בשאר מצות ראה לקמן סי' מז ס"י (תורה). לקמן רס"י קפו (בהמ"ז).