יז מי הם החייבים בציצית ובו ד' סעיפים:

ב

ב טומטוםיא (שהוא אטום לגמרייב ולא נודע אם הוא זכר או נקבה) ואנדרוגינוס (שיש לו זכרות ונקבותיג) חייבים בציצית מספק שמא הם זכרים אבל אין צריכין לברך דספק ברכות להקליד:


יא) תוספתא בכורים פ"ב. רמב"ם הלכות ציצית פ"ג ה"ט. שו"ע שם. וראה גם לקמן סי' קצט ס"ח. סי' תקפח ס"ט. סי' תרמ ס"ב.

יב) ערוך ערך טם ב.

יג) ערוך ערך אנדרוגינוס.

יד) ב"י. שו"ע סי' רט סעיף ג.