ג

ג ומכל מקום אפילו נקבות וודאיםטו וכן עבדים אם ירצו להתעטף בציצית ולברך הרשות בידן כמו שנוהגין בשאר מצות עשה שהזמן גרמאטז ויכולין לומר וצונו להתעטף בציציתיז אע"פ שהן אינן מצווין מפני שהאנשים מצווים על כך וגם הן כשמקיימין מצות שהם פטורים מהם אעפ"י שאין להם שכר גדול כמצווה ועושה מכל מקום קצת שכר יש להם לכן יכולות הן לברך על כל מצות שהן פטורין מהם אם עושין המצות כתיקונן בענין שהאנשים יכולים לברך עליהם ומכל מקום הואיל ומחזי כיוהרא אין להם להתלבש בציציתיח כיון דגם האנשים אינם חייבים במצוה זו אלא א"כ יש להן טלית בת ד' כנפותיט ואינו חובת הגוף כמו שופר ולולב שהנשים נוהגות להחמיר על עצמן:


טו) רמ"א סעיף ב.

טז) כדלקמן סי' תפט ס"ב (ספירת העומר). סי' תקפט ס"ב (תק"ש). סי' תרמ ס"ב (סוכה). וראה גם לקמן סי' ע סוס"א ובקו"א שם סק"א (ברכות ק"ש ופסוקי דזמרה וברכותיה). סי' רצו סי"ט ובקו"א שם סק"ג (הבדלה). אבל אינן יכולות להוציא אחרות, כדלקמן סי' רצו סי"ט. ואנשים לא יברכו להן, כדלקמן סי' תקפט ס"ב. סי' תרמ ס"ב.

יז) ר"ן פרק בתרא דר"ה הובא בב"י. לבוש סעיף ב. מ"א ס"ק א.

יח) שו"ת מהרי"ל החדשות סי' ה. אגור סי' כז. רמ"א שם.

יט) ט"ז ס"ק ג.