ד

ד קטן היודע להתעטףכ כגון שיודע להשליךכא ב' כנפות לפניו וב' כנפות לאחריוכב ויודע לאחוז הציצית בידו בשעת קריאת שמע כמו שנוהגיןכג אביו חייב לקנות לו טלית בת ד' כנפות ולהטיל בה ציציתכד כדי לחנכו במצות (ועיין סי' כ"דכה דזה אינה חובה כל כךכו אבל מכל מקום אביו חייב להטיל ציצית לכל בגד שיש לו ד' כנפות שהבן מתלבש בו כיון שכבר הגיע לחינוךכז):


כ) סוכה מב, א. שו"ע סעיף ג.

כא) תשובת רבינו יואל הלוי (ראבי"ה סי' תרצג) וראבי"ה סי' תרפג בשם ירושלמי סוכה. רמ"א סעיף ג.

כב) כדלעיל סי' ח ס"י.

כג) כדלקמן סי' כד ס"ד.

כד) ראבי"ה שם בשם ירושלמי. וראה מסכת ציצית פ"א ה"א. מ"א ס"ק ג. וראה גם לקמן סי' שמג ס"ג (ועי' לקו"ש חי"ז ע' 234 אודות שינוי הלשון שביניהם). ועי' לעיל סי' טז ס"א "בן תשע שנים". ובסדור ד"ה ובקטנים "דהיינו מבן שש שנים". ומנהג חב"ד להרגיל את התינוק בלבישת טלית קטן מגיל שלוש מיום התספורת (ראה ס' המנהגים - חב"ד ע' 87. וראה גם אליה רבה סוף סי' יז. ומה שליקט ב"ציצית הלכה למעשה" ע' לח). ולענין טלית גדול מנהג חב"ד - רק לאחר הנישואין (שו"ת צ"צ חאה"ע סי' סז אות ג. ס' המנהגים - חב"ד ע' 3 וש"נ). והקשר בין ציצית לנישואין ראה אג"ק ח"ד ע' קנו.

כה) סעיף א.

כו) מ"א שם.

כז) ראה חקרי הלכות ח"ה ע' 52.