יח זמן ציצית ובו ח' סעיפים:

א

א לילה לאו זמן ציצית הואא שנאמרב וראיתם אותו וגו' פרט לכסות לילהג אבל כסות סומא חייב בציציתד מפני שישנו בראיה אצל אחריםה ולכן אפילו ילבשנו הסומא חייב להטיל בו ציציתו:


א) טור. שו"ע סעיף א.

ב) במדבר טו, לט.

ג) מנחות מג, א.

ד) מנחות שם. לבוש סי' יז סעיף א.

ה) מנחות שם. ט"ז סי' יז ס"ק א.

ו) רמב"ם הל' ציצית פ"ג ה"ז. טור ושו"ע סי' יז סעיף א. כיון שהוא חייב בכל המצות, כדלקמן סי' נג סי"ח וש"נ.