יח זמן ציצית ובו ח' סעיפים:

ב

ב י"אז שלא מיעט הכתוב אלא כסות שאינו בראיה בשעת לבישה ולכן כל מה שלובש בלילה אפילו הוא כסות המיוחד ליום פטור אבל כל מה שלובש ביום אפילו הוא כסות המיוחד ללילה חייב להטיל בו ציצית קודם שילבשנו מפני שישנו בראיה בשעת לבישה. וי"אח שלא מיעט הכתוב אלא כסות המיוחד ללילה שאותו כסות הוא פטור אפילו אם לובשו ביום כיון שמתחלה לא נעשה אלא ללובשו בעת שאינו ראוי לראיה אבל כסות המיוחד ליום או המיוחד ליום ולילה חייב בציצית אף אם לובשו בלילה ויברך עליו כיון שנעשה ללובשו בעת שראוי לראיה ומאחר שלא נתברר לנו הלכה כדברי מיט יש להחמיר באיסורי תורה כחומרות ב' הסברות דהיינו להטיל ציצית בכסות המיוחד ליום או ליום ולילה אף אם לובשו בלילהי וכן יטיל ציצית אפילו לכסות המיוחד ללילה אם לובשו ביום אבל לענין הברכה כיון דספק ברכות להקל לכן לא יברך רק כשלובש ביום כסות המיוחד ליום או כסות המיוחד ליום ולילהיא:


ז) טור ושו"ע ולבוש סעיף א (לשיטת הרמב"ם הלכות ציצית פ"ג ה"ז - ה"ח).

ח) טור ושו"ע ולבוש שם (לשיטת הרא"ש הלכות ציצית סי' א).

ט) דרכי משה.  רמ"א ולבוש סעיף א. עולת תמיד ס"ק ב. אלי' זוטא (ואלי' רבה) ס"ק א.

י) ואין בו משום בל תוסיף מאחר שיש אומרים שכסות יום חייב בלילה (סדור ד"ה והמדקדקים).

יא) עולת תמיד ס"ק ג. שיירי כנסת הגדולה אות ב (ממשמעות הלבוש והרמ"א).