ג

ג מי שהיה לבוש טלית גדול מבעוד יוםיב צריך לפושטו מעליו כשמתחילין ברכו מאחר דעכשיו אין לובשים את הטלית אלא לשם מצות ציצית ואם יהיה עליו הטלית בלילה יהיה נראה כאלו הוא סובר דלילה זמן ציצית הוא אבל בליל יום הכפורים הכל נוהגין להתעטף בטלית גדול ולברך עליו מבעוד יום ואין מסירין אותו בלילהיג מפני שהדבר ידוע שאין לובשים אותו לשם מצות ציצית אלא כדי להדמות למלאכים לובשים לבניםיד ומתעטפים לבניםטו:


יב) ב"ח. מ"א ס"ק א.

יג) תשב"ץ סי' קלב (הובא בב"י). רמ"א סעיף א. ב"ח. מ"א ס"ק ב. ומנהג חב"ד שגם במוצאי יום הכיפורים מתפללים מעריב ומבדילין בטלית (על הכתפים). ס' המנהגים - חב"ד ע' 59.

יד) וראה גם לקמן סי' תרי ס"ט הטעמים שלובשים ביוה"כ בגדים לבנים וקיטל לבן.

טו) וגם הטלית והציצית הם לבנים כדלעיל סי' ט ס"ט.