ד

ד כל העובר לפני התיבה אפילו לומר סליחות ותחנוניםטז צריך להתעטף בטלית גדול מפני כבוד הציבוריז ואפילו לומר קדיש יתום יש מי שאומריח שצריך להתעטף ולכן מותרים להתעטף אפילו בלילה דהדבר ידוע שאין מתכוונים לשם מצות ציצית אלא מפני כבוד הציבור:


טז) ראה לקמן ס"ז.

יז) מ"א ס"ק ב. וראה גם לעיל סי' יד ס"ח. ומנהג חב"ד שאין הש"ץ מתעטף בטלית למנחה ומעריב. ראה אג"ק חי"ג ע' רכז. חט"ז ע' יב וע' צח-ט. ולענין בחור היורד לפני התיבה בשחרית עיי"ש ח"ט ע' ריד. חי"א ע' קי. חי"ט ע' רמט.

יח) לחם חמודות הלכות ציצית ס"ק ג.