ה

ה סדיניםיט וכריםכ אע"פ שאדם ישן בהם לפעמים ביום כיון שעיקרם לא נעשה אלא בשביל הלילה לכן נקראים כסות לילה ופטורין מן הציצית ולדברי האומרים כסות לילה חייב בציצית אם לובשו ביום צריך להטיל הציצית לסדינים וכרים שהרי אדם ישן בהם בבוקרכא ואעפ"כ המנהג פשוט שלא להטיל בהם ציצית כלל בין שהם של צמר בין שהם של פשתןכב מפני שיש אומריםכג שלא חייבה תורה אלא אותן בגדים שאדם מתכסה בהן דרך לבישה שנאמר אשר תכסה בה אבל דרך הצעה כגון סדינים וכרים אינן נקראים כסות כלל ומכל מקום כיון שיש חולקין על סברא זוכד לכן אם הסדינים או הכר של צמר יעשה קרן אחת עגולהכה כדי לפטור מן הציצית לדברי הכל:


יט) רא"ש הלכות ציצית סדר עשיית ציצית. טור ושו"ע ולבוש סעיף ב.

כ) מרדכי הלכות ציצית (סי' תתקמא) בשם תוספות רבינו שמשון משאנץ. דרכי משה.

כא) הגהות מיימוניות הלכות ציצית פ"ג אות ז (בשם ריצב"א). הובא בב"י. מ"א.

כב) ב"י.

כג) ראבי"ה סי' אלף וקנ"ב (הלכות ציצית). מרדכי שם (הובא במ"א ס"ק ג).

כד) תוספות מנחות מא, א (סוף ד"ה תכלת).

כה) מ"א (שם). ובסדור ד"ה מלבושים שלנו כתב "וכן המכסה (קאלדר"ע) שמתכסין בו כשישן ביום אף אם עיקרו מיוחד ללילה יש לעשות בו קרן אחת עגולה לפטרו מן הציצית לדברי הכל" ולא חילק בין צמר לשאר מינים. וראה העו"ב תשמח ע' 62.