ז

ז המתעטף בציצית קודם שיעלה עמוד השחר כגון בימי הסליחות לא יברך עליהןלא ולכשיאור היום ימשמש בציציותיו ויברך עליהן משום דהממשמש הוא כאלו לובשן עכשיולב ואם לא ימשמש בהן אין שייך לברך עכשיו על מה שלבש כברלג קודם שעלה עמוד השחר:


לא) תשב"ץ סי' קלב. רמ"א סעיף ג. וראה גם לקמן סי' ל ס"ג לענין תפילין.

לב) רש"י מנחות לו, א ד"ה ממשמש. תוספות שם ד"ה וכשיגיע. ב"י סי' ח. ראה גם לעיל סי' ח ס"כ וש"נ.

לג) ראה לעיל סי' ח סוף סעיף ו.