ח

ח אם מתעטף בציציתלד אחר שהתפלל תפלת ערביתלה לא יברך עליהן שהרי כבר עשה לאותה שעה לילה בתפלתולו אבל אם עדיין לא התפלל יכול לברך עליהןלז עד צאת הכוכביםלח:


לד) תרומת הדשן ח"ב סי' קכא. רמ"א סעיף א.

לה) מבעוד יום. וראה לעיל ס"ג.

לו) ראה גם לקמן סי' ל ס"ה. סי' קח סי"ג. סי' קפח סי"ז. סי' רסא קו"א סק"ג. וראה פס"ד צ"צ סי' קצו ס"ג.

לז) מ"א ס"ק ד.

לח) ובביה"ש הוי ס"ס, ס' יום וס' כסות יום בלילה חייב בציצית. ובסדור ד"ה אין לברך כ' דלא יברך אחר תחלה השקיעה. ועי' שער הכולל פט"ז סק"ג. בדה"ש סי' ז סק"ג. פסקי הסדור אות מב. ולענין תפילין ראה לקמן סי' ל ס"ד וש"נ. וראה אהלי שם ז ע' רלח-ט.