יט זמן ברכת ציצית ובו ג' סעיפים:

א

א אין חייב להטיל ציצית אלא בטלית שרוצה ללבשהא שנאמרב אשר תכסה בה אבל אם אינו רוצה ללבשה אינו חייב להטיל בה ציצית ולפיכך העושה ציצית בטלית שרוצה ללבשוג לא יברך כלום בשעת עשייהד לפי שאין גמר המצוה בשעת עשייה אלא בלבישת הטליתה:


א) טור. שו"ע סעיף א.

ב) דברים כב, יב.

ג) מנחות מב, א. טור ושו"ע שם.

ד) היינו ברכת לעשות ציצית וכיו"ב.

ה) מנחות מב, ב. ב"י. עולת תמיד ס"ק ב. טור ומ"א ס"ק א. ועד"ז ראה לקמן סי' תרמא ס"א לענין סוכה. סי' רסג קו"א סק"ג. ולענין ברכת שהחיינו בעת הטלת הציצית ראה לקמן סי' כב ס"א.