יט זמן ברכת ציצית ובו ג' סעיפים:

ב

ב עשה טלית לצורך תכריכיםו אע"פ שלובשה לפעמים בחייוז א"צ להטיל בה ציצית כיון שעיקרה אינה עשויה אלא להתכסות בה בשעה שפטור מן הציציתח הוי ליה ככסות המיוחדת ללילה שפטור מלהטיל בה ציצית אפילו אם לובשה ביום ולדברי האומריםט שכסות לילה חייב להטיל בה ציצית אם לובשה ביום הוא הדין כאן חייב להטיל בה ציצית אם מתלבש בה בחייוי ומאחר שלא נתברר לנו הלכה כדברי מי לכן יטיל בה ציציתיא אבל לא יברך עליה:


ו) מנחות מא, א. שו"ע סעיף ב.

ז) נימוקי יוסף הלכות ציצית (הובא בב"י). שו"ע שם.

ח) נימוקי יוסף שם.

ט) לעיל סי' יח ס"ב וש"נ.

י) עולת תמיד ס"ק ג. מ"א ס"ק ב. וראה גם לעיל שם.

יא) הגהת ר' אברהם אופנהיים בבאר היטב (דפוס אמשטרדם תקכ"ט ואילך) ס"ק ג.