ג

ג מוכרי כסות מותרים ללבוש טלית שאינה מצוייצתיב כיון שאין כוונתם להנאת לבישה אלא כדי להראות ללוקחים מדת הטלית אבל אסור ללבוש טלית שאינה מצוייצת כדי להעביר את המכס שאין נוטלין מכס מן המלבושים שהרי נהנה הוא בזאת הלבישה ומתכוין הוא לכך שעל ידי זה אין נוטלין ממנו מכס:


יב) מ"א ומחצית השקל שם.