ג

ג השולח ציצית לחבירו ביד נכריט צריך שיחתמנו חותם בתוך חותם ועל דרך שנתבאר בי"ד סי' קי"חי לפי שיש לחוש שמא יחליף הנכרי בחוטין אחרים שלא נטוו לשם ציצית במה דברים אמורים כשהוא בענין שיהנה הנכרי בחליפין אבל אם לא יהיה לו הנאה כלל מחליפין אין חוששין שמא יחליף הנכרי כדי להכשיל את ישראל:


ט) מ"א ס"ק א.

י) סעיף א.