ד

ד וכל זה כששולח חוטין שאינן שזוריןיא או אפילו הן שזורין אלא שאינן מופסקין לד' חוטין ארוכים רק עדיין הן חוט אחד ארוך אבל אם הן שזורין ומופסקין לד' חוטין ארוכים אין לחוש שיחליף אותם הנכרי שבודאי אין לו חוטין אחרים כיוצא בהן לפי שאין עושין חוטין על דרך זה אלא לשם ציציתיב:


יא) מ"א שם (ועי' מחצית השקל שם).

יב) ראה חקרי הלכות ח"ה ע' כז.