ו

ו אין מוכרין טלית מצוייצת לנכרייד אפילו הוא תגרטו שלא יתלבש בה הנכרי וידמה לישראל הרואה אותו שהוא ישראלטז שהרי הוא לבוש בציצית ויתלוה עמו בדרך ויהרגנו הנכרי שהנכרי חשוד על שפיכת דמיםיז וכן אין ממשכנין ואין מפקידין טלית מצוייצת אצל נכרייח אלא א"כ הוא לפי שעה בענין שאין לחוש שמא יתלוה עמו ישראל בדרך:


יד) מנחות מג, א. שו"ע סעיף ב.

טו) מ"א ס"ק ב.

טז) לבוש סעיף ב.

יז) ע"ז כב, א. מ"א ס"ק ב וס"ק ג. וראה גם לקמן סי' שפב ס"א. ולענין בזמנינו ראה לקו"ש ח"כ ע' 162.

יח) נימוקי יוסף הלכות ציצית. שו"ע שם.