ג

ג מותר ליכנס בטלית מצוייצת לבית הכסאח לפי שאין זה בזוי למצוה כל כךט במה דברים אמורים בבגד שעשוי למלבוש ואינו מיוחד להתפלל בוי אבל בטליתות של מצוה שלנו שאינן מיוחדים רק להתפלל בהן אין נכון שיכנס בהם לבית הכסא. וכן ההולך לפנות ביום הכיפורים צריך לפשוט את הקיט"ליא כיון שאינו מיוחד רק להתפלל:


ח) רמב"ם הל' ציצית פ"ג ה"ט. שו"ע ולבוש סעיף ג. נימוקי יוסף הל' ציצית בשם גאון.

ט) לבוש שם.

י) ט"ז ס"ק ג. אלי' זוטא ס"ק ג.

יא) שלובשים ביום הכפורים, כדלקמן סי' תרי ס"ט.