כב ובו סעיף אחד:

א

א קנה טלית שהיא ראויה ללבוש כמו שהיא בשעת הקנייהא מברך שהחיינו בעת הקנייה כמו שכתוב בסי' רכ"גב (א) ובשעת עשיית הציצית לא יברך כלום אבל אם קנה בגד ועשה ממנו מלבושיםג אינו מברך שהחיינו בשעת הקנייה שהרי עדיין אין לו שמחה מהן כיון שלא נעשו עדיין מלבושים אלא לאחר שעשה מהן מלבושים ומטיל בהן ציצית יברך שהחיינו בעת הטלת הציציתד בכדי שתעלה הברכה גם על הטלת הציציתה ואם לא בירך בשעת הטלת הציציתו או שאין בבגד ד' כנפותז שאינו מטיל בו ציצית כלל יברך שהחיינו בעת לבישה הראשונה קודם שיברך להתעטף בציציתח ובבגד שאין בו ד' כנפותט שאינו מטיל בו ציצית כלל אם לא בירך בשעת קניית הבגד יברך שהחיינו בעת לבישה ראשונהי:


א) מ"א ס"ק א. מ"א סי' תר ס"ק א.

ב) סי' זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, ועי' סדר ברה"נ פי"ב ס"ד.

ג) מ"א שם.

ד) שו"ע סעיף א.

ה) מ"א ס"ק א.

ו) רמ"א סעיף א.

ז) שקנה ועשה ממנו מלבושים. ועי' קונ' השלחן.

ח) עולת תמיד ס"ק ב. הובא בבאר היטב ס"ק ב.

ט) שראויה ללבוש כמו שהיא בשעת הקניה.

י) עי' סי' תר ס"ב ומ"א שם סק"א. לקמן סי' תר ס"ו. ובסברה"נ פי"ב ה"ד: ואם לא ברך יכול לברך כל זמן שלא פשטו אבל אם פשטו על דעת שלא לחזור וללבשו לאלתר אלא לאחר זמן לא יברך בלבישה שניה.