כג דיני ציצית בבית הקברות ובו ה' סעיפים:

א

א מותר ליכנס לבית הקברות והוא לבוש ציציתא והוא שלא יהיו ציציותיו נגררים על הקברים כדי שלא יהיה כלועג לרשב כלומר שהמתים הם רשים ופטורים מן המצות ואין יכולים לקיים אותן ואנו מקיימין אותןג:


א) תלמידי רבינו יונה ברכות יח, א. טור ושו"ע סעיף א.

ב) ראה גם לקמן סי' מה ס"א-ב. סי' עא ס"ו. סי' עב ס"ג. סי' קלא ס"ה.

ג) לבוש סעיף א.