ה

ה במקום שנוהגין להסיר הציציות מטלית של מת בבית שהוא מת שם קודם שמוציאין אותו אסורים הכתפים שנושאים אותו להתלבש בציצית משום לועג לרשיב אלא א"כ ציציותיהם מכוסיםיג:


יב) שו"ע ולבוש סעיף ד. וראה גם לעיל סי' טו ס"ה.

יג) כדלעיל סעיף ב. עולת תמיד ס"ק ה. באר היטב ס"ק ג. וראה תהלה לדוד סק"ב.