כד שכר לבישת הציצית ועונשה ובו ח' סעיפים:

א

א אף על פיא שאין אדם חייב לקנות טלית בת ד' כנפות כדי שיתחייב בציצית אלא דוקא אם רוצה להתלבש בטלית בת ד' כנפות חייב להטיל בה ציצית מכל מקום טוב ונכון להיות כל אדם זהיר וזריז ללבוש טלית מצוייצת כל היום כדי שיזכור המצות בכל רגע דוגמא לדברב כאדם המזהיר לחבירו על ענין אחד שקושר קשר באזורו כדי שיזכרנו ועל כן יש בציצית ה' קשריםג כנגד ה' חומשי תורה וד' כנפות כדי שלכל צד שיפנה יזכור המצות:


א) טור ושו"ע סעיף א. וראה תוס' רבינו יהודה ברכות יח, א ד"ה דלייה. וראה גם לעיל סי' ח סי"ח. ועי' פס"ד צ"צ ב, א. אג"ק ח"ח ע' שס. וראה מה שליקט ב"ציצית הלכה למעשה" ע' כט.

ב) טור.

ג) וטעם נוסף נתבאר לעיל סי' יח סכ"ז.