ג

ג מצוה לעשות טלית נאהה וציצית נאהו והוא הדין כל המצות צריך לעשותן בהידור בכל מה דאפשרז שנאמרח זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצות:


ה) מ"א ריש הסימן.

ו) שבת קלג, ב.

ז) שבת שם. מחצית השקל שם. וראה גם לקמן סי' תרנא ס"ב. ועי' שו"ע סי' תרנו כמה צריך להוציא ע"ז. וראה גם קו"א סי' רמב סק"ד. וראה לקו"ש חי"א ע' 241 שהוא מן התורה.

ח) שמות טו, ב.