ד

ד מצוה לאחוז הציצית בידו השמאלית כנגד לבו בשעת קריאת שמעט רמז לדבר והיו הדברים האלה על לבבך ויש מי שאומרי שיאחוז אותם בין קמיצה לזרת של שמאל וכשיגיע לפרשת ציצית יקחם בידו הימניתיא ויביט בהם ויהיו בידו עד שיגיע לנאמנים ונחמדים לעד ואז ינשק הציצית ויסירם מידו:


ט) הגהות מיימוניות הל' ציצית פ"ג אות פ (ממדרש תהלים לה, ב). שו"ע סעיף ג.

י) מ"א ס"ק א בשם סדר ברכות לר' מיכל מארפטשיק. וראה ים של שלמה פ"ק דיבמות סוף סי' ג.

יא) מ"א שם בשם כתבי האר"י (וראה פע"ח שער הבריאה פרק כו ופרק כח). ובס' המנהגים - חב"ד ע' 10: לוקחים ב' הציצית שלפניו בידו השמאלית בין האצבעות של אגודל ואמה כו'. אח"כ לוקחים ציצית אחת מאחוריו של שמאל ונותנים אותה אצל הב' ציצית הנ"ל מהשמאל. אח"כ לוקחים הציצית הד' מלאחריו התלוי' מצד ימין כו'. אח"כ לוקחים הד' ציצית כמו שמסודרים כנ"ל בתוך היד  ומוציאים אותם לחוץ בין זרת וקמיצה. אח"כ מדלגים ב' האצבעות קמיצה ואצבע ומכניסים את הציצית לפנים תוך כף היד בין האצבע לאמה, ומשם מוציאים אותם לחוץ בין האמה לאגודל וככה אוחזים אותם כמו שמסודרים כנ"ל כל משך אמירת הק"ש, גם בעת נשיקת הציצית, רק באמירת וראיתם אותו אוחזים בידו הימנית הב' ציצית שלפניו המונחים באמצע כו' [כמשמעות הלשון בפע"ח ובמ"א שם. וראה לקמן ס"ו]. נושקים הציציות שש פעמים היינו באמירת תיבות: ציצית, ציצית, לציצית, אמת, קימת, לעד. נוהגים להעביר הציצית על העינים קודם כל נשיקה.