ח

ח גדול עונש המבטל מצות ציציתכא ועליו נאמרכב לאחוז בכנפות הארץכג וגו' וכל הזהיר במצות ציצית זוכה ורואה פני השכינהכד:


כא) מנחות מג, ב וספרי במדבר (סוף פרשת שלח, הובא בטור). שו"ע סעיף ו. וראה גם הל' ת"ת פ"ג סק"א: עונש על ביטול מצוה אף שפטור מדינא גבי ציצית.

כב) איוב לח, יג.

כג) וינערו רשעים ממנה.

כד) מנחות שם. טור. שו"ע ס"ו. וכעין זה גם לקמן סי' קכב ס"ב. סי' קנה ס"א.