ח הלכות ציצית ועטיפתו ובו ל' סעיפים:

א

א כל הקורא קריאת שמע בלא ציצית מעיד עדות שקר בעצמוא והואיל שכל אדם צריך להיות זהיר וזריז להקדים המצוה בכל מה דאפשרב לכן תיכף ומיד אחר נטילת ידיםג שידיו נקיות ויכול לברך יתעטף בציצית:


א) מ"א סי' כד ס"ק ג. זהר פ' שלח קעה, א. וראה גם לקמן רס"י כה לענין תפילין. ועי' לקמן סי' סו ס"ג וסי"א. סי' נח סוף ס"ד. וראה מה שדנו בזה בס' יד שאול. באר יעקב סי' כד סק"ד. מחנה יוסף (ציצית) ע' פא. פד. קטו. יגדי"ת (נ.י.) ל ע' רצו. עא ע' רכח. קובץ ד"ת (כפ"ח) חוב' ב-ג. אהלי שם ח ע' רכו. קובץ העו"ב תשעב ע' 60. תשעג ע' 50. תשעד ע' 61. תשעה ע' 86.

ב) ראה פסחים ד, א.

ג) טור ולבוש סעיף א. מ"א ס"ק א. וראה לקמן ס"כ הטעם ללבוש הט"ק קודם נט"י וש"נ. ובסידור כ' והמדקדקים נוהגין לישן בט"ק.